học ở nước ngoài phát triển hơn ở Việt Nam, anh thấy không những tập đoàn lớn toàn ở Mỹ. – Đấy là về ứng dụng, còn khoa học cơ sở trong nước không kém nước ngoài. Anh cũng nghĩ đến việc đi nước ngoài để tu nghiệp thêm sau khi tốt nghiệp xong. Nhưng đấy là dự định thôi, để xem thế nào đã. – Nếu được, em thấy anh nên đi. Tiếng Anh của anh thế nào? – Anh chỉ tự học để đọc tài liệu thôi, nhưng tự tin là đủ giao tiếp. Chắc luyện thêm chút.