Thế là nó về, nó cứ như thế làm tôi cũng ngại, nhưng tôi cũng cố gắng tự nhiên hết có thể rồi. Dù sao nó cũng là em gái em, làm gì sai quá cũng không được. Vả lại em đã rời xa tôi, còn gì lý do để anh em gặp nhau, mà vui vẻ như trước đâu.
Dự án đầu tiên của tôi đã hoàn thành, cả công ty vui mừng, vì hoàn thành được dự án lớn, ngoài hạng mục bảo hành ra thì giờ có thể làm thanh toán được. Tôi trích quỹ thưởng rất lớn từ lợi nhuận sau khi chia với quỹ. Các bộ phận vì thế cũng được hưởng quyền lợi tốt.