Dự án đó trục trặc, anh D sắp xếp em Hoa đi giải quyết với tay giám đốc bên đó, thấy anh D bảo ổn rồi. Nhưng hôm sau về lại tái mét mặt bảo tay tổng bên đó không chịu, nhất quyết đòi kiện.
Anh có nghe qua.
Anh D về quỳ trước mặt em, xin em giúp. Em thì biết giúp gì đâu. Rồi anh ý bảo đi ăn với tay tổng kia là sẽ giải quyết được.
Em tin à?
Em không tin. Em có hỏi là ăn có giải quyết được không? Anh D lưỡng lự bảo hắn đòi em, vì hắn thích em.
Em đồng ý luôn à?