Bảo thằng bồ nó đến đón. Cho nó địt mấy cái liền thì phải bắt nó hầu hạ chút chứ.
Bảo ông ấy thì ông ấy đến ngay. Ông ấy hơi bị quan tâm đến vợ đấy, chẳng qua vợ không thích như thế thôi.