Tiền công ty giờ mỗi tháng đi trả lãi ngân hàng cũng chưa đủ, nên dự án này chị ép anh làm sao để có lãi nhiều nhất, rồi rút hết sổ về trả chị.