Vào một bữa tối trong bữa ăn ba tôi nói
Ngày mai anh phải đi Công tác 3, 4 ngày em ở nhà nhớ cẩn thận nhé!
Sao anh đi đột xuất vậy? Để chút em chuẩn bị quần áo cho anh. Mà mai là ngày nghỉ mà anh?
Ừm, là ngày nghỉ nhưng có việc gấp lại quan trọng nên anh phải đi. Long ở nhà nhớ giúp mẹ việc nhà nha con!
Vâng, ba đừng lo.
Tôi mừng thầm trong bụng