Hihi… chắc có đứa sợ quá chạy vội vào phòng tắm quên cả quần lót.
Hihi… Còn mày nữa! liệu cái thần hồn. Mà tao hỏi thật nhé. Sao mày nhịn giỏi thế? Nếu là tao thì tao sẽ vắt kiệt ông Hùng trước khi ông ấy muốn đi đâu thì đi.